Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

woensdag 31 maart 2010

E is for...


Enkhuizen. Oude Zuiderzeestad, niet ver van ons vandaan. Ik kwam er vroeger niet vaak, want ik zat in Hoorn op school, en als je Hoorn een mooie stad vond, dan ging je niet naar Enkhuizen. Dezelfde strijd ging tussen Hem, het dorp waar ik ben geboren, en Venhuizen, dat ernaast ligt en één gemeente vormt en natuurlijk ook tussen Amsterdam en Rotterdam. Maar goed, Vandaagf toch Enkhuizen. Af ten toe is het er toch leuk rondkijken.

Enkhuizen. Old town on the Zuideree, not far from where we live. I didn't go there very often as a child, because I went to school in andother of these old towns, Hoorn, and when you liked Hoorn, you didn't like Enkhuizen. The same went on between Hem, the vllage where I was born and the next village Venhuizen, and on a bigger scale between Amsterdam and Rotterdam. But ok: Enkhuizen today. So now and then it's nice to look around there.

Het is vooral leuk om als toerist in eigen omgeving rond te lopen. Dan zie je pas echt, hoe mooi sommige dingen zijn. Links drie foto's van mooie oude gevels en rechts de 'boerenhoek', de plaats midden in de stad waar nog de oude boerderijen staan, aan het water.

It's really fun to walk around as a tourist in your own neighbourhood. Only then you see how beautiful some things are. On the left three pictures of beautiful ols house fronts and on the right 'farmers' corner', the place in the middle of the town where the farmhouses still are, on the water.

Rondom de stad lopen de stadswallen. Mooi om over te wandelen.

Around the town are still the old city ramparts. Nice for an afternoon walk.
Dan kom je terug bij de entree van de stad. Daar staat nog altijd de oude stadspoort, de Koepoort. Toen ik als kind naar Enkhuizen ging, moest al het verkeer onder die poort door! Nu wordt het verkeer er links en rechts omgeleid.

Then you come again to the entrance of the town. There still is the old town's gate, the 'Cow gate'. When I was a child all traffic had to go through that gate. Now cars etc. go left and right around it.
Het is echt krap, onder die poort!

It really is narrow under that gate!
Zoals in iedere stad zijn er veel kerken. Misschien in Enkhuizen een paar meer dan in andere steden. Hier zijn er twee:

Just like in every town there are many churches. Perhaps there are a few more in Enkhuizen than in other towns I know. Here there are two of them:
En net als in andere steden zijn kerken tegenwoordig in gebruik voor andere zaken. Maar toch: de invloed van de naderende paasdagen is ook hier merkbaar!

And just like in other towns some churches are used for other things now. But still: the approach of Easter is still important here!
In deze kerk is nu een bloemist gevestigd.

In this old church is a florist's shop now.

Op onze weg terug naar onze auto komen we langs het oude (links) en het nieuwe(re) weeshuis. Ervoor een aankondiging van een tentoonstelling over de weeskinderen. Maar ik ben vooral dol op dat poortje, met die stenen weeskinderen erboven.

On our way back to our car we passed the old and the new(er) orphanage. In front of it a poster for an exhibition on orphans. But I especially like the little old gate, with the stone orphans above it.
Nog even verder het imposante stadhuis. Hieraan kan je echt zien, hoe rijk de stad vroeger was.

A little further on the impressive town hall. That really shows how rich Enkhuizen used to be!
Dan zien we het eindpunt van onze wandeling. De toren, die de haven bewaakte en die overal nu van verre te zien is. Hij heet de Dromedaris en wordt vaak gebruikt als symbool van Enkhuizen. Wanneer we over de brug bij de Dromedaris lopen, vraagt iemand ons de weg. Het blijkt een man te zijn, die in Nederland geboren was, maar vervolgens veertig jaar in LA heeft gewoond. Hij werkte daar aan de universiteit van Californië. Nu was hij met pensioen en wilde nog eens terug naar Nederland. Het gesprek duurde lang. We waren net op tijd bij de auto: in Enkhuizen is een nieuw parkeersysteem en bonnen worden naar het schijnt snel uitgeschreven!

The we see what's meant to be the end of our walk. The tower that guarded the harbour and that can be seen from afar. It's called the Dromedary and is often used as the symbol for Enkhuizen. When we walk over the bridge near the Dromedary a man asks us the way. He turns out to be a person, who was born in the Netherlands, but lived in LA for 40 years. He worked there at the University of California. The conversation took long. We reached the car just in time: in Enkhuizen they've just got a new parking system and tickets are soon given, we heard!

We haasten ons naar huis, maar denken nog even met een glimlach aan de straatnamen van Enkhuizen (kreupeltje en de drie groene eikels - niet op de foto: de augurkensteeg):

We hurry home, but still think with a smile of the streetnames in Enkhuizen ('little limpy' and 'the three green acorns' - not as funny in English as in Dutch, I suppose - and, not in the picture: 'Gherkin alley') :
en aan de beroemde oud-inwoner van de stad: Paulus Potter

and of the famous old citizen of the town: the painter Paulus Potter

zondag 28 maart 2010

Meer kleuren!

More colours!


Er is zoveel om over te schrijven en maar zo weinig tijd. Ik moet dus kiezen en zal vandaag schrijven over mijn geverfde wol. Gekleurd met paaseierenverf. Ik had beloofd, dat ik hier zou laten zien hoe ik dat deed, en omdat de tabletten nu nog te koop zijn, moet dat nu eerst.

There is so much to write about and so little time. I have to choose and therefore I'll write about my dyed wool. Dyed with easter egg dyes. I had promised to show here how I'd done that and because those dyestuffs are still for sale this week, I have to show this today.


Ik had verschillende verf, van het tuincentrum en van de firma Blokker. Daar zat verschil in: de verf van Blokker loste veel beter op. Dat is belangrijk, want hoewel ik geprobeerd had, de tuincentrum verf ook goed op te lossen: het was duidelijk niet helemaal gelukt. Gelukkig hadden ze wel kleur aan de wol afgegeven. De tweede kleur heb ik de tabletten verkruimeld. Dat ging beter, maar het is niet onverstandig daarvoor handschoenen aan te trekken, want mijn handen hadden heel veel verschillende en zeer houdbare kleuren gekregen.

I had two different dyes, one bought at a garden centre, the other at another shop (Blokker) The latter was much easier to dissolve. This was important, because I tried hard to dissolve the garden centre dye, but without all too much success as I saw afterwards. Fortunately they had given off enough colour to the wool. The second time I crumbled the tablets. It is wise to use gloves for that! My hands had many different colours after that.
Hier staan de eerste potten klaar om de oven in te gaan.

Here the first pots are ready to go into the oven.


Ik gebruik augurkenpotten, die ik speciaal voor het verven bewaard heb. Andere glazen halve literpotten kunnen uiteraard ook.

I use glass jars for dyeing, in which were gherkins once. Any glass jars that can contain half a liter are right.


Doe 4 dl heet water in de potten en los er een verftablet in op. Je kunt ook meer verf in het water oplossen, of twee halve tabletten van verschillende kleuren - alles is mogelijk. Meer verf: donkerder kleur, meer dan een kleur: mengkleur.
Voeg vier eetlepels (4 cl) azijn toe. Ik gebruik witte azijn, maar nodig is dat niet. Gewone keukenazijn kan ook.
Dan de wol erbij. Ongeveer 30 gram per pot. Kan eerst voorgeweekt/gekaard/gekamd worden, kan ook al gesponnen zijn, maar ik deed er ongesponnen, droge wol in. Waarschijnlijk geeft dat wel wat kleurverschil.
Deze potten gaan in de oven (in de mijne passen er 9 tegelijk) en blijven daar een uurtje in, temperatuur op 100 graden.

In the jars I put 4 dl hot water and the dye tablet. It's also possible to use more than 1 tablet, or parts of different coloured tablets. More colourtablets: darker coloured wool, different coloured (parts of) tablets gives mixed colours.
Add 4 tablespoons (4 cc) vinegar. I use white vinegar, but that's not really necessary, the ordinary vinegar used in the kitchen can be used as well.
Then the wool is added. About 30 grams in each jar. The wool can be soaked in water first, it can be combed, carded, etc, it can be spun first, but I used unspun, dry wool. Probably this  influences the result.
Thes jars go into the oven (9 fit in my oven at one time) and they stay there for about an hour, temperature 100 degrees (C)

Ik laat de wol wat afkoelen in de potten, dan spoelen en centrifugeren (een slacentrifuge is voor dit doel heel geschikt) Drogen en spinnen.

I leave the wool in the jars until it cools, then rinse and spin dry. Dry and spin. 
Hier de negen kleuren, nog natte wol, van de tweede serie die ik verfde. Ja: het zijn er echt 9!


Here the nine colours, still wet wool, of the second series I dyed. Yes: there are really 9!


Intussen was de eerste serie droog.

In the mean time the first series had dried.


Natuurlijk kunnen de kleuren door elkaar gekaard worden, waarbij bijvoorbeeld de gelen samen gebruikt worden, of juist niet. Het spelen gaat door.

Of course the colours can be carded together again, for example the yellows can be used together, or the opposite: some different colours. I'll go on playing.

woensdag 24 maart 2010

Kleuren van maart

Colours of March


Toen ik vorige maand de kleuren van februari fotografeerde, was het al de laatste dag van de maand. Toegegeven: er zijn er ook maar 28 van, maar dat werd even haasten. Buiten zag het er nog vrij grauw en winters uit.
De volgende dag, op 1 maart, maakten we een wandeling. Plotseling scheen de zon weer en dan ziet alles er anders uit. De wilgenkatjes tegen de blauwe lucht: het blijft ieder jaar weer mooi.

When I made photos of the colours of February, it was already the last day of that month. Admittedly there are only 28 of these, but I had to hurry to be in time. Outside it still looked grey and much like winter.
The following day, on March 1, we went for a walk. Suddenly the sun was back and everything looks different. The willow catkins against the blue sky: it's so pretty every year again.
We liepen in het kleine natuurgebied, vlakbij ons huis. Aan weerskanten water, want, in tegenstelling to Sharon, daar hebben we hier veel van. Hoog water links van ons, laag water, waar het dus wordt weggepompt, aan onze rechterkant, in de sloot.
We walked in the little narure area quite near to our hous. Water on both sides, because unlike at Sharon's, we have plenty of that. High water on our left in the canal, low water on our right in the ditch, where the water is pumped off.
Toen we thuiskwamen stonden de mahonies in hun potten te wachten om geplant te worden.

When we came home the mahonies were waiting in their pots to be planted.
 Deze week liep ik een rondje door onze tuin, om te kijken of er al meer kleur te ontdekken viel. Dit vond ik:

This week I walked around our garden to see of more colour could be discovered. This is what I found:
Kronkelhazelaar met heide

Crooked hazel with heather
Witte helleborus/White hellebore
Kunstzinnige rode helleborus orientalis
Arty hellebore orientalis
die ervan dichtbij zo uitzag
which looked like this closer by
longkruid, met prachtige blauwe bloempjes (slecht te zien op de foto)
I don't know an English name for this. Latin: pulmonaria (I think) This variety has lovely blue flowers, but they aren't easy to see on this photo

Een struik, die bijna rood kleurde in de late zon
A bush, nearly red in the late sun
En kijk eens aan: de allereerste narcissen!
And just look: the very first daffodils!

Meer kleuren van maart, verspreid over de wereld, zijn te zien via het weblog van Sue: http://lifeloomslarge.blogspot.com/2010/03/colors-of-march.html
More March colours from all over the world can be seen at Sue's weblog:http://lifeloomslarge.blogspot.com/2010/03/colors-of-march.html

zondag 21 maart 2010

Af!

Done!

Eigenlijk was ik al even klaar met het weven van mijn theedoeken. Maar ja: dan moeten ze nog afgewerkt worden. Dat is niet helemaal het liefste onderdeel van het werk voor mij. Mijn naaimachine was al lang niet meer gebruikt en plotseling begreep ik niet meer goed, hoe alles werkte. Het werkte dus ook niet. Eerst maar naar Hoorn, dus, waar Wilbert in twee tellen kon laten zien hoe het moest.
Randen gezigzagd, en toen in het water met de lap! Daarna bedacht ik, dat ik had moeten meten hoe groot de lap was voor het wassen, maar zoals gewoonlijk was ik alweer te laat. Vergeten.
Het weer was mooi, dus na het water mocht de lap even buiten aan de lijn hangen.

Actually I'd finished weaving my teatowels some time ago. But well: after that they have to be (wet) finished and that is not my favorite job in this. My sewing machine hadn't been used for quite a while and suddenly I didn't remember how it all worked. So I went to town, where Wilbert, of my favorite LYS, could tell me in only a few minutes, how it had to be done.
Back at home I zigzagged the edges and the piece went into the water. After that I realised I should have measured it, to know if it had shrunk after washing. As usual I was too late. Forgotten.
The weather was nice, so after the water treatment the piece was allowed to play outside on the line for a short time.
Toen volgde het verder afknippen en zomen. En nu zijn ze helemaal klaar!

Then I went on cutting and hemming. And now they're all finished!
Ik vond dit een leuk project. Vooral omdat de vier theedoeken er zo verschillend uitzien. Geloof het of niet: ze zijn allemaal op dezelfde manier geweven: zelfde rijging, zelfde binding, zelfde trapwijze (nou ja: met de dobby dan, die niet veranderd werd) Het enige verschil was de volgorde waarin de inslagkleuren gebruikt werden.

I really enjoyed this project. Especially because the four towels all look so different. Believe it or not: they were all woven in the same way: same threading, same treadling, same material. Just the order in which I used the weft changed.

Voor- en achterkant zien er ook nog verschillend uit. In deze foto heb ik geprobeerd dat te tonen.

Front and back look different, too. In this picture I've tried to show that.

Vooral de met één kleur ingeslagen doeken, de twee in het midden dus, verschillen nogal voor en achter.

Especially the two towels where I used only one weft colour, the two in the middle, differ.

Ook al lang af: het topje, dat bij het mouwloze vest hoort.

Also finished: the top, that goes with the sleeveless vest.
Hier de twee samen.

Here are they together

Nu verder met afmaken: vandaag is de lente begonnen, dus dan moeten de dingen, waarmee ik deze winter begonnen ben, afgemaakt zijn of worden. Er ligt nog wel wat.

Now I must go on finishing things: today spring is here, so the things I started this winter have to be ready or finished. There are a few things waiting to be finished, I fear.

dinsdag 16 maart 2010

Filmpje

Het is niet mijn bedoeling dit weblog te gebruiken voor goede doelen. Maar in dit geval maak ik een uitzondering. Ik kreeg de link van een kennis, met het verzoek deze door te sturen aan alle vrouwen die ik ken.
Dit leek me de snelste manier.
De begeleidende tekst was:


Dit hele ziekenhuispersoneel "danst" voor de strijd tegen borstkanker. Als het lukt dit fimpje een miljoen keer te laten lopen dan krijgt het ziekenhuis van de fabrikant van de roze handschoenen een grote donatie voor de behandeling van borstkanker!
Dus... aan alle vrouwen die we kennen :-) doorsturen!
(en bekijk het filmpje!)
It's not my intention to use this weblog for charities etc. But in this case I'll make an exception to my rule. A friend of mine sent me this link, asking me to forward it to all women I know. This seemed the quickest way.
The explanation she sent with the link was:
Everybody working at the hospital 'dances' for the battle against breast cancer. If they succeed in making this film viewed for a million times the firm of the pink gloves will make a big donation to the hospital for treating cancer.
So to all women we know: send the message on!
(And watch the film!)

maandag 15 maart 2010

Pronkrolpatroon 1

Beloofd is beloofd: als er mensen geïnteresseerd waren, zou ik het patroon ook hier zetten van de pronkrol. Hoewel ik er verschillende vragen voor kreeg, kwam ik er nog niet aan toe. Maar beloofd is beloofd, dus hier is patroon 1. De volgende zullen steeds in het begin van de maand hier komen te staan, waarschijnlijk net voor het breicafé op de eerste dinsdag van de maand.
Voorlopig zijn de teltekeningen nog wat primitief, maar ik zal proberen uit te vogelen hoe ik dat wat mooier (en eenvoudiger op de computer) kan doen.
Nog even de foto van de eerste twee patroontjes:

As promised: if people were interested, I would put the pattern of the sampler here as well. People asked me for it, but until now there was no time.Because a promise is a promise, however, here is pattern no 1. The next ones will be here early every month, probably just before our knitting cafe evening, on the first Tuesday of the month.
For the time being the charts are a little primitive, but I'll try to find out how I can make them prettier (and simpler on a computer).
Here the picture of the first two patterns again:

Ik schreef al eerder, dat ik de rol uit een boek wilde gaan maken. Toen ik echter het patroon na begon te breien, bleek de teltekening niet te kloppen met de afbeelding uit het boek. Daarna ben ik maar verder gegaan op de manier, die me zelf leuk leek.

I wrote earlier, that I wanted to knit a sampler from a book. However, when I started knitting the pattern from the chart in the book, the result was different from what was in the picture there. After that I continued making my own variations.

Materiaal: Durable glanskatoen nr. 10/Yarn: Durable cotton nr. 10
Naalden: 2 1/2 mm/Needles: 2 1/2 mm

Zet 47 steken op en brei vier naalden recht (twee ribbels)
Brei de eerste en laatste steek van iedere naald recht, zodat er een ribbeltje aan de buitenkant komt. Deze steken staan verder niet in dit patroon.

Naald 1, 5 en 7: 2 av - 3 r (herhalen tot eind)
Naald 2, 4, 6 en 8 : brei de steken zoals ze zich voordoen, hier dus 3 av - 2 r (herh)
Naald 3: 2 av - omslag - 3 samenbreien - omslag (herh). Let op: voor het averecht breien moet de draad tweemaal naar voren geslagen worden. Eenmaal om het gaatje te krijgen, eenmaal om averecht te gaan breien.

Herhaal deze acht naalden viermaal (32 toeren, vier gaatjes boven elkaar).
Brei tenslotte vier naalden recht als afscheiding tussen de patroontjes. Dit zal steeds gebeuren.

Cast on 47 st. and knit 4 rows.
Knit the first and last stitch (garter st) of every row to make a selfedge. These stitches will not be in the rest of this pattern.

Row 1, 5 and 7: p 2 - k 3 (repeat)
Row 2, 4, 6 and 8: knit the stitches as they appear, so here p 3 - k 2 (repeat)
Row 3: p 2 - yo - k 3 tog - yo (repeat) Note: Before purling the yarn should be put forward twice: once to make the yo, once to start purling.

Repeat these eight rows four times (32 rows, four holes vertically).
Finally knit four rows to seperate the different patterns. This will happen between patterns every time.

Kant: vergaderen en bewonderen.

Lace: meeting and admiring.

Het was een hectische week, en dan kom je maar weinig toe aan het schrijven van blogs.
Een van de dingen die op het programma stonden was de jaarvergadering van de kantklosschool. Bijna onze hele donderochtend groep was aanwezig, zoals gewoonlijk, dus dat was alweer gezellig. Tijdens de vergadering traden vier bestuursleden af en vier nieuwe werden gekozen. Gelukkig waren er vier gegadigden gevonden, want zonder bestuur kan de school niet blijven draaien. Dat zou jammer zijn, want naast het feit, dat wij, de leerlingen, er zoveel plezier aan beleven, zou het toch ondenkbaar zijn, dat het 100-jarig bestaan niet gehaald zou worden!

It was a hectic week and so there wasn't time to write blogs.
One of the things on my schedule was the annual meeting of the lace school. Nearly everybody of our Thursdaymorning class was present, which was fun already. During the meeting four members of the committe took leave and four others were chosen. Fortunately four people had been found, who wanted a seat in the committee, because if there isn't a committee, there won't be a school! That would be a shame, not only for us, the students, who enjoy going there so much, but it really would be terrible if it would end such a short time before its 100th anniversary.

Na de vergadering sprak de heer Geelen. Hij heeft een grote verzameling antieke kanten en had daaruit een aantal Spaanse mantilla's meegenomen. Bijna allemaal bijna helemaal met de hand geklost. Ongelooflijk.

After the meeting mr Geelen told about his collection of antique laces. He had brought a number of Spanish mantillas. All of these had been handmade nearly completely. Unbelievable.

Yola, de nieuwe voorzitter, mocht gelijk als model dienen.

Yola, the new president, could act as a model.

Meters kant! En zwart, dus moeilijk te zien...

Meters of lace! And black. so hard on the eyes...
Een ander model. Mantilla terno: een vierkant stuk kant in het midden.

A different model. Mantilla terno: a square piece of lace in the middle.


Nog weer een mooi kantpatroon

Another beautiful lace pattern
Met veel belangstelling keken de aanwezigen ook naar deze mantilla, met een fluwelen middenstuk.

Very interested were the people prensent in this mantilla, with the velvet centre.

maandag 8 maart 2010

Woody lust pinda's

Woody likes peanuts.
De foto is misschien niet geweldig, maar we waren wel verbaasd over de specht, die een aanval deed op de, voor kleinere vogeltjes bedoelde, pinda's. Het roodborstje, nog net zichtbaar rechtsonder, keek al even verbaasd toe.

Perhaps the picture is not the best, but we were surprised to see the woodpecker attacking the peanuts, meant for the smaller birds. The robin, bottom right, (just visible) is watching, surprised as well.

donderdag 4 maart 2010

D is for...

Hier is dan eindelijk mijn D. Hij is van dijken, dammen en van Den Oever.

Here is finally my D. It is for dikes, dams and Den Oever.


Den Oever ligt helemaal op het puntje van Noord Holland, op het eiland Wieringen. Aan de ene kant het IJsselmeer en aan de andere de Waddenzee. Ik vind het er altijd prachtig: het water, de vogels, de vissershaven.
En dan is er natuurlijk de Afsluitdijk, gebouwd van 1927-1932, ongeveer 30 kilometer lang, die maakte, dat de zoute Zuiderzee een zoet IJsselmeer werd. Minder gevaarlijk voor mensen zoals wij, die aan het IJsselmeer wonen, want ook getijden kent het IJsselmeer niet en bij slecht weer hebben de dijken minder te weerstaan.

Den Oever is in the North of our province, North Holland, on the old island of Wieringen. On one side the IJsselmeer, on the other the Waddenzee, named after the tidal marshes. I always love it there: the water, the birds, the fishing-port.
And of course there is the Afsluitdijk, the dam that was built from 1927-1932. It is about 30 kilometer long and changed the old salt water Zuiderzee into the fresh water lake IJsselmeer. Less dangerous for people like us, who live beside the IJsselmeer, because there are no tides in the IJsselmeer and the dikes aren't threatened as much as before in bad weather.

Hier de brug, het begin van de Afsluitdijk. De vrachtwagen die eroverheen rijdt is van het bedrijf waarvoor onze schoondochter rijdt.
Ze zou ook best in deze wagen kunnen zitten!

Here the bridge, the beginning  of the Afsluitdijk. The lorry is of the firm my DIL is driving for. She might even be in it!

Het begin van de weg naar Friesland, over de dijk.

The start of the way across the dike, to Friesland.

En hier verdwijnt de dijk in de verte.

And here the dike disappears in the distance.

Nadat we deze foto's gemaakt hadden liepen we terug over de brug, toen alle bellen begonnen te rinkelen: de brug moest open! We liepen dus maar even een stapje harder.

After we'd taken these pictures we walked back over the bridge, when all the bells started ringing: the bridge had to be opened. So we walked just a little faster!

De boot met zand, die erdoor moest:

The ship, filled with sand, that had to go through:
Wat was het prachtig aan het water. Het leek wel, of het voorjaar nu echt in aantocht is.

How beautiful it was, near the water. It felt like spring was really near.
Vissersnetten/fishing-nets

Later zagen we in de vissershaven nog een vissersboot met heel andere netten:

Later, in the fishing-port we saw quite different nets:

Wat een kleuren! De visser was aan boord bezig. Hij was op de fiets gekomen. Hoe Hollands!

So many colours! The fisherman had come on his bike. How very Dutch!

maandag 1 maart 2010

Pronkrol, spinnen en kant

De breisters, die vorige maand in het breicafé waren, vonden het wel een goed plan om eens samen aan hetzelfde bezig te zijn. We zijn aan ons derde jaar begonnen (twee jaar geleden begonnen we in februari), en dat kan op deze manier een beetje gevierd worden.
Ik had al een hele tijd het boek 'De techniek van het Kunstbreien'van Henriëtte van der Klift-Tellegen op de plank staan. Het is een boek uit 1984, en voor zover ik weet alleen nog tweedehands te koop.
In dit boek staat o.a. een pronkrol. Of, zoals zij het noemt: een oefenlap. Vroeger moesten jonge meisjes na schooltijd naar de naaischool, om allerlei vrouwelijke kunsten te leren, zoals naaien, haken en ook breien. Voor dat laatste werd vaak een z.g. pronkrol gemaakt, een lange lap, waarin allerlei patroontjes konden worden uitgeprobeerd, maar die ook wel degelijk de bedoeling had, om ermee te pronken: kijk eens wat ik (al) kan!

The knitters who were at the SnB knitting cafe last month thought it might be a good idea to work at a same project for a change. We started our third year as a group (we started two years ago in February) and this can be celebrated in this way.
For a long time the book 'De techniek van het Kunstbreien'van Henriëtte van der Klift-Tellegen' was on my bookshelf. It's a book from 1984 and only for sale second hand, as far as I know.
In this book is a so-called show-roll, or sampler. Or, as the author calls it: a practise piece. Formerly young girls had to go to the 'sewing school' after their regular schooltime, to learn all kind of feminine arts, like sewing, crocheting, and knitting as well. For knitting a so called show-roll was made. A long knitted piece in which patterns could be tried out, but which definitely was meant to be beautiful and something to be proud  of: look what I can make already!

Toen ik het eerste patroontje ging breien, viel me op, dat mijn werk niet leek op het plaatje in het boek. Toch had ik gedaan, wat in de teltekening leek te staan. Toen ben ik dus maar verdergegaan op mijn eigen manier, wel met het boek als richtlijn.

When I started knitting the first pattern, I saw, that my work didn't resemble the picture in the book. I really had done, what seemed to be in the chart. So I carried on in my own way, but kept the book as my inspiration.
Hier het boek, met mijn lap tot nu toe. Ik gebruik Durable glanskatoen nr. 10. Naalden 2 1/2 mm

Here the book, with my work until now. I use Durable cotton nr. 10. Needles 2 1/2 mm

Het eerste patroontje. Ook het tweede, maar dat komt volgende maand. We beginnen eenvoudig, met het opzetten van (voor mij) 47 steken. Het patroontje vraagt om een veelvoud van 5 steken, plus twee kantsteken, die altijd recht gebreid worden en niet genoemd worden in de patronen.
Na het opzetten en tussen de verschillende patronen: brei vier naalden recht, dus twee ribbels. De rest van het patroon volgt morgen, in het breicafé. Als er nog iemand graag wil weten, hoe het gebreid wordt: reageer op dit bericht, dan neem ik het hier op.

The first pattern. The second as well, but that is for next month. We start simple, with casting on 47 stitches (for me). The pattern asks for a 5 stitch repeat, plus two selfedge stitges, that are always knit and not mentioned in the patterns.
Knit four rows after casting on (garter stitch). Tomorrow, in the knitting cafe, the rest of the pattern will follow. If anybody is interested: react to this message and I'll how here how it's done.

Ook was er een probleem met het 'rondjespatroon', dat onder verschillende namen bekend staat. Ik had daar een driehoekige sjaal mee gemaakt en was ook wat problemen tegengekomen. Deze sjaal staat op www.heirloom-knitting.co.uk/free_pattern.html bij free patterns, onder de naam 'Bird's Eye Shawl'. Het duurde even voor ik ook echt de rondjes zag verschijnen. Nu heb ik in mijn lap de rondjes, en als iemand morgen wil weten, hoe dat gedaan is, moet zij/hij morgen naar de Parkschouwburg in Hoorn komen, naar het breicafé in het bijbehorende restaurant.

There was also a problem with the 'circle pattern' that is known under different names. I had made a trianglar showl in this pattern and had met with a few problems as well. This shawl is on www.heirloom-knitting.co.uk/free_pattern.html at Free Patterns, named 'Bird's Eye shawl'. It took a while before I saw the circles appearing. Now i have the circles in my sampler and if anybody wants to know how I did this: come to the knitters' cafe in Hoorn tomorrow.
Naast deze rol brei ik nog verder aan mijn Snow Queen sjaal. Het patroon is mooi, de sjaal groot en moeilijk te fotograferen. Ik worstel met (te kleine) kraaltjes en 5 steken samenbreien, maar de sjaal vordert.

Apart from this sampler I still knit my Snow Queen shawl. The pattern is beautiful, the shawl is large and hard to get in one picture. I struggle with (too smaal) beads and knit 5 stitches together, but the shawl progresses.

Ook moeilijk te fotograferen is mijn kantkloswerk. Dit is wat ik zelf zie als ik bezig ben:

Hard to get in a picture, too, is my bobbin lace. This is what I see when I'm working at it:
Maar goed, ik sla even een hoekje van de 'gatlap' om:

But ok: I'll show you a part of what is under the 'holey cloth':
Deze Milanese lap is erg leuk om te maken, en ik leer nog steeds bij. Het aantrekken, zodat alles netjes in het midden komt, blijft moeilijk, maar wordt beter.

This Milanese piece of lace is great fun to make and I'm still learning. Pulling the threads, so that it all is neatly in the middle, is still hard, but it gets better.

Nog steeds ben ik zijde aan het twijnen op mijn spinnewiel. Vanmiddag, toen de zon eens een keer scheen, en er dus licht genoeg was, nam ik een foto:

I'm still plying silk on my Majacraft Rose. This afternoon, when the sun was shining for a change and there was enough light, I took a picture:
Tenslotte mijn laatste weefsel, nu met wit ingeslagen. Weer een heel ander effect:

Finally my latest weave, now with a white weft. Again a completely different result: