Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 31 mei 2010

Pronkrol 5 (a,b, en c)

Morgen is het 1 juni en de eerste dinsdag van de maand juni. Weer is er geen SnB breicafé, want ons stamlokaal is gesloten. Personeelsuitje deze keer. Ons breicafé is uitgesteld tot 8 juni. Of ik daar zal zijn is nog erg twijfelachtig.

Tomorrow is June 1 and the first Tuesday of June. Again there won't be SnB knitting cafe, because the restaurant is closed again. Now we'll meet on June 8. It's unsure if I will be there, though.

Er waren wat vragen over het vinden van de vorige patroontjes. In de 'wolk' van onderwerpen, rechts van de hoofdtekst, staat ergens het woord 'pronkrol'. Ik geef dat label aan al deze berichten mee. Klik erop, en je hebt alle patroontjes.

There were a few questions about where to find former patterns. In the 'cloud' of subjects on the right of the main blogtext, there is the word 'pronkrol' somewhere. I label every message about this sampler with that word. Click on it and you'll have all patterns.

Hier nu het vervolg van onze pronkrol. We gaan wat beweging in onze patroontjes brengen. Om te beginnen van rechts onder naar linksboven.
Het patroontje is eenvoudig, er worden alleen rechte en averechte steken en overhalingen gemaakt. En omslagen voor de gaatjes. (overhaling=een steek afhalen zonder te breien, de volgende breien, de afgehaalde steek over de gebreide halen)

Here are the next patterns of our sampler. We'll have some movement in our patterns today. To begin with from bottom right to top left.
The pattern is simple, only knit, purl, ssk and yo are used. (ssk: I slip one stitch, knit one, pass slipped stitch over, but you can also use ssk, the result is the same. ssk: slip a stitch knitwise twice, put them back on left needle and knit them together through back loop)

Ook nu worden eerste en laatste steek altijd recht gebreid (ribbels dus) en patroontjes worden gescheiden door het breien van twee ribbels, dus vier pennen recht.

First and last stitch of every row are knit again (garter st.) and patterns are seperated by knitting four rows garter st.

Voor het patroon zijn 9 steken nodig, plus twee extra steken om het patroon af te sluiten. Het is het mooiste, als je het patroon in het midden van je lap krijgt. Ik heb me daar niet zo mee beziggehouden, toen ik hieraan begon, dus het eerste patroon zit niet in het midden. Later ben ik daar wel op gaan letten. Ik heb 47 steken, voor vier herhalingen van 9 steken heb ik 36 steken nodig, plus de twee extra, is 38 steken. Als ik ook de twee kantsteken er nog aftrek, houd ik 7 steken over. Die brei ik gewoon recht. Vier aan de eene kant en drie aan de andere.

The pattern asks for 9 stitches in every repeat, plus two to balance the pattern. It looks best, when the pattern is in the middle of the sampler. At first I didn't worry so much about that, so my first pattern isn't centered properly. Later I paid attention to this. I have 47 stitches, for four repeats I need 36 stitches, plus the two ectra ones, which makes 38. Then there are the two selfedge stitches (makes 40) and so there are 7 stitches left. Those are knit: 4 on one side and 3 on the other.

Teruggaande naalden worden weer gebreid met recht boven recht en averecht boven averecht (of: zoals de steken zich voordoen) In de patroongedeelten is dat 2 r - 7 averecht.

Back rows are knit as the stitches appear: a knit stitch over a knit stitch and purl when the stitch below was purled. In the pattern parts that means: k 2 - p 7.In de verklaring van de tekens hierboven staan twee dingen omgedraaid. \ is een overhaling, / zijn twee samengebreide steken!

The symbols mean:
o = yo
\  = ssk
/  = k2tog
empty square = knit
- = purl

Patroon 5a is zoals in het boek dat ik heb. Nu komt het leuke: je kunt spelen met dit patroon. De overhaling hoeft niet meteen na de omslag, maar er kan ook een steek recht tussen gebreid worden. Of, als je meer steken reserveert voor je patroon, dan kunnen er ook meer steken tussen gebreid worden. Je krijgt dan een soort 'bandje' langs de gaatjes. (5b)
In plaats van overhalingen, die naar links hellen, kan je ook twee steken samenbreien, zodat er beweging naar rechts ontstaat. Maak de omslag en eventuele extra steken recht ná de twee samengebreide steken en begin aan de andere kant!

Pattern 5a is the same as the pattern in the book I've got. Now the fun starts. You can play with this pattern. The ssk need not be straight after the yo, but a stitch can be knit first. Or, if you reserved more stitches for every pattern repeat, more stitches can be knit between ssk and yo. A kind of ribbon appears next to the holes.(5b)
Instead of ssk, which leans to the left, you can also use k2tog, so movement to the right appears. Make yo and exra knit stitches after the k2tog and begin at the other side!

Tenslotte kan je ook nog proberen, wat er gebeurt., als je de gaatjes meteen na de 2 averechte steken breit, in alle patroontoeren. Alleen de overhalingen bewegen van rechts naar links. (5c1)
Als je dan na 5 gaatjes op een plek, vijf andere gaatjes maakt aan het eind van ieder rapport (=patroonherhaling) en 2 st samenbreit i.p.v. de overhaling, dan krijg je een leuke zigzag. (5c2)

Finally you can try what happens, when you make the yo after the two purled stitches and keep them at that same place all through a pattern repeat. Only the ssk moves to the left. (5c1)
And when you go on by making the yo at the end of each pattern repeat and use k2tog instead of yo, you get a very pretty zigzag. (5c2)
Nu heb ik het nog niet eens gehad, over het op één plaats houden van de minderingen (overhaling of 2 sbr) en het laten bewegen van de gaatjes... Ajourbreien is toch zo leuk!

I haven't even talked about keeping the decreases (ssk and k2tog) in one place, and moving the yo's... Knitting lace is such fun!

zaterdag 29 mei 2010

De kleuren van mei

Iedereen dank voor de steun! Mijn ogen hebben inmiddels al diverse kleuren gekregen (hoe toepasselijk in dit bericht!) Ze zijn nu vooral oranje/geel. Helaas is mijn hand nu nog wel erg blauw en dik. Ik dacht, dat ik die pols gemist had, maar dat blijkt niet het geval: als ik iets doe met mijn rechterhand, dan gaat het mis. Rustig aan dus.
Maar de zon schijnt vaak, en het weer is mooi om in de tuin te zijn. Daar groeit af en toe wat onkruid. Dat moet eruit! Niet goed voor hoofd en hand. Niet doen dus. Daarom wat foto's van de tuin in de plaats.

Thank you all for your support! My eyes have had different colours by now (how apt in this mesage!) Now they are mainly orange/yellow. I'm sorry to say, that now my hand is very thick and blue. I thought I'd missed that wrist, but it turns out I didn't: when I do something with my right hand things go wrong. Therefore I have to keep quiet.
But the sun often shines and the weather is nice enough to go into the garden. Some weeds sometimes grow there. It has to be pulled out! Not good for head and hand. So: don't. Therefore a few pictures of the garden instead.
Onder deze wit-roze combinatie groeit nog de heleborus. Aan de zaden te zien zal er veel zaad verspreid worden.
Under the white-pink combination the helebores are still growing. When you see the huge seeds we'll have plenty more of those!
Aan de andere kant van het witte struikje, waarvan ik de naam altijd vergeet, staat een mooie rode esdoorn.
On the other side of the white bush (of which I always forget the name) is a nice red maple.

Even verderop staat een van onze vele seringen prachtig paars te bloeien.
A little further one of our many lilac trees has beautiful dark purple flowers.
De vergeet-me-niet doet zijn naam aan: je krijgt nauwelijks de kans hem te vergeten, want er staan hele wolken van.
The forget-me-not has no chance to be forgotten: there are clouds and clouds of the cheerful blue flowers.
De kleine vijver wordt weer bewoond: het is een zoekplaatje, maar ons huiskikkertje staat er echt op.
Our little pond is lived in again. It's not easy, and you'll have to enlarge the picture, but our small frog is really there.
Jan was in de tuin aan het werk en een andere bewoner ging op zijn mouw zitten: een reusachtige libel. Hij werkte nog even door. libel bleef zitten. Hij liep naar huis. Libel bleef zitten. Toen nam ik de camera toch maar even. Is hij niet mooi?
Jan was working in the garden, when another inhabitant of the garden sat down on his sleeve, a huge dragon-fly. He carried on working. Dragon-fly stayed where it was. He walked home. Dragon-fly stayed where it was. Then I took out my camera. Isn't he pretty?
De beuk krijgt ook blaadjes.
The beech is also getting leaves.
De clematis heeft inmiddels al een zee van bloemen, maar hier was hij ook al mooi.
By now the clematis has so many flowers, but it was pretty here already, earlier this month.
Je kunt foto's blijven maken in mei. Voor vandaag stop ik weer even. Meer mei-kleuren op de site van Sue, Life Looms Large.
It's easy to keep on taking pictures in May. I'll stop for today. More May-colours on Sue's blog, Life Looms Large

woensdag 26 mei 2010

Vliegen

Flying

Afgelopen zondag, eerste Pinksterdag, probeerde ik of ik kon vliegen.
Ik kon het niet.

Last Sunday, Whitsunday, I tried if I could fly.
I couldn't.

Alle kinderen en kleinkinderen waren hier en het weer was mooi, dus we zouden gaan barbecuen. Al vroeg in de morgen was ik begonnen met het maken van salades en andere lekkere dingen voor kinderen zowel als voor volwassenen en ruimschoots op tijd, voordat iedereen arriveerde was ik klaar.

All children and grandchildren were here and the weather was fine, so we were going to have a barbecue. I was busy from early in the morning, made salads and other nice things to eat for children and grown ups and finished in time for everybody to arrive. 

Alles moest die middag alleen nog op de tafel gezet worden. De barbecue was opgestookt, de kooltjes gloeiden keurig. Met wat bordjes en een schaal, gevuld met de favoriete aardappelsalade van de familie, liep ik nog een keer naar buiten. We konden beginnen.
Helaas zag ik het paar schoenen niet, dat iemand had uitgetrokken en midden in mijn pad lag.
Bovendien liep kleinste kleindochter ploseling voor mijn voeten.
De uitwijkmanoeuvre slaagde redelijk. Als in een vertraagde film dook ik voorover. De schaal met salade moest vooral vol blijven en de bordjes heel. De hete barbecue omzeild. Dat lukte. Maar wel belandde ik vol op mijn gezicht, zodat ik nu met twee dichte, heel blauwe ogen (op plaatsen, waar ogen niet blauw horen te zijn) zit. Het is, alsof ik gevochten heb.
Even geen fijne handwerkjes dus.

All had just to be put on the table. The barcue was hot. One last time I walked from the kitchen to the table. In my hand the dish with the family's favorite potatosalad and a few more plates. We could start.
I didn't see the pair of shoes somebody had taken off and that were in the middle of my path.
On top of that youngest granddaughter was walking just in front of me.
I succeeded in missing it all. I stumbled, but succeeded in keeping the dish upright (you don't want to throw you work and the food on the ground, do you?) and only two of the plates broke. I missed the hot barbecue and the little girl. But I landed flat on my face and now I have two very thick, black/blue eyes, on places that shouldn't have that colour. It looks like I've been in a fight.
No fine knitting/lacemaking or weaving for the moment.

Het had veel slechter kunnen aflopen, dus ik heb nog geluk gehad (zeg ik om mezelf op te beuren)

It could have been a lot worse (I say to cheer myself up)

maandag 17 mei 2010

Eindelijk weer...

Het is na een vakantie altijd moeilijk om het oude ritme terug te vinden. De computer lijdt daaronder: ik kom er nauwelijks toe erachter te gaan zitten en blogs te schrijven. Ook nu had ik bezoek of ik was weg, ik was te moe of had het te druk.

After a holiday it's always hard to find back the old rhytm. The computer suffers; I hardly find time or mood to do anything at it and write blogs. I was having visitors or was out, I was too busy or too tired.

Wat ik dan allemaal deed? Ik ben bijna geneigd om te zeggen: weinig, maar als ik de foto's bekijk, die ik in de tussentijd van enkele activiteiten maakte, dan is het toch nog heel wat. En dan heb ik geen foto's gemaakt van het werk in de tuin. Toch slokt dat heel wat van mijn tijd op. Gister ben ik begonnen met het knippen van onze vele buxusheggen. Alleen al voor de geur een van mijn favoriete tuinklussen.

What it was, that kept me so busy? I tend to say: not really very much, but when I take a look at the photos I took meanwhile of some of my activities, it is surprisingly much. And I didn't take any pictures of my work in the garden, which takes up a lot of our time nowadays. Yesterday I started cutting our many box hedges. The smell when doing this makes it one of my favorite garden jobs.

Maar goed: textiel nu weer eens, voor de verandering.

But ok: some textiles, for a change.
Hier is de kanten Milanese teckel: mijn laatste werkstuk op de kantklosschool van het afgelopen seizoen.

Here is the Milanese lace dog: my last project at the lace school for the past season.


Dit is een kleurenfoto! Echt waar. Het is het kantje, dat ik in Frankrijk maakte op dat heerlijke zonnige terras. De gebruikte techniek: chrysantentechniek ('gespleten spinnen'). leuk om te doen. Toen we een paar jaar geleden in het Ertsgebergte waren, demonstreerde een van de kantwerksters daar me deze kantsoort. Sindsdien wilde ik beter weten hoe dat nu precies ging.

This is a colour picture! It really is! It's the lace piece I made on that lovely sunny French terrace. Technique used: chrysantemum technique (split spiders). When we were in Germany a few years ago one of the lace workers there showed me her work in this technique and since then I wanted to try it out myself to understand better what she was doing.

                                     
Natuurlijk had ik een paar sokken bij me om te breien. Patroon: Firestarter van Yarnissima. Garen: Trekking XXL. Ik brei tegenwoordig liever effen sokken, maar in dit patroon komt de zelfstrepende wol wel goed uit. Erg ver was ik niet gekomen met breien, dus de sokken moesten thuis afgemaakt worden. In mei begon de Mystery sock op Sock Knitters Anonymous (Ravelry), en omdat die ontworpen zou worden door Cookie A wilde ik daar graag aan meedoen.

Of course I took some socks to knit. Pattern: Yarnissima's Firestarter. Yarn: Trekking XXL. I prefer to knit solid coloured socks now, but in this pattern the selfstriping yarn does give a nice result. I hadn't done much knitting in France, so the socks had to be finished at home. In May the Mystery sock May would start on SKA (Ravelry) and because the designer of those wouold be Cookie A I wanted to join that KAL.
Hier het begin van de mystery sock. Inmiddels heb ik de boord af.
Here the start of the mystery sock. I have finished the leg already now.


                                    

Na het breien van de Sneeuwkoningin had ik nog wol over. Daarvan maakte ik een driehoekige sjaal in het 'bird's eye' patroon. Zie daarvoor de site van Heirloom Knitting Hoewel het geen eenvoudig breiwerkje is, vind ik het steeds weer een mooi patroon om restjes op te maken. Je breit eenvoudig door tot de wol op is.

After knitting the Snow Queen I had some wool left. With that I made this triangular shawl in the 'bird's eye' pattern. For this see the site of Heirloom Knitting Although the pattern isn't simple I like it, because it's nice to finish up wool of another project like now. Ypu simply knit until all the wool has been used!

De kleuren van de Landscape verf die ik vaak gebruik, vond ik vaak te licht. Daarom verfde ik 100 gram wol zo donkerrood mogelijk. Ook spon ik die, en ook wat van de paaseierenverfwol is gesponnen. Foto's daarvan een volgende keer.

I think the colours of the Landscape dyes give a too light result. Therefore I dyed 100 grams of wool as dark as it wanted to be. I also span that and some of the Eastereggdyewool was spun as well. Photos another time.
                  
Tenslotte: de schering, die ik in december al maakte is eindelijk op mijn Toika gezet. Hier het begin van het doorrijgen. Inmiddels is alles aangebonden en ik kan beginnen met het leuke werk: weven! De schering is zwart, van een wat onduidelijk glad, glibberig materiaal, waarvan ik een heel grote cone in mijn voorraad had. De inslag wordt blauwe handgesponnen merino. 2/2 keper.

Finally: the warp I made in December already was finally wound on my Toika. Here the start of the threading. By now all has been tied up, threaded and sleyed, ready for the most enjoyable part: weaving! The warp is made of an unknown slippery black material, of which I found a very big cone in my stash. Weft will be blue handspun merino. 2/2 twill.

Wat echter het grootste deel van mijn tijd opslokte was het lezen van de superdikke boeken van Ken Follett. Het eerste deel, over de bouw van een kathedraal in Middeleeuws Engeland, had ik mee op vakantie en nu lees ik het 1111 bladzijden tellende vervolg hierop. Er komt geen eind aan! Maar boeiend vind ik het wel, vooral omdat de wolindustrie in die tijd mede centraal staat in deze boeken. Zo vond ik de uitgebreide beschrijvingen over het vollen van de wol, in het eerste deel, en over het verven en weven in het tweede deel, heel interessant. Ook de wolhandel tussen Engeland en Italië wordt uitgebreid beschreven. Als je het zo leest, ontstond hier het bankwezen! het was te gevaarlijk om zulke lange reizen tussen beide landen te maken met veel geld op zak, dus fungeerden familieleden in een van beide landen, als bank ter plekke.

What took most of my time, however, was reading the very thick books, written by Ken Follett. The first part, about building a cathedral in medieval England. I had with me in france, and now I'm reading the sequel, 1111 pages long! Never ending story. I think it's a good read, though, especially because the wool industry in those times takes a central part in the story. I enjoyed reading the descriptions about fulling the wool in the first part, and about dyeing and weaving in the second. The wool trade between England and Italy is also described. While I was reading it occurred to me that in those times the bank came in existance: it was too dangerous to travel such long distances with lots of money in your pockets, so families put relatives in one of both countries, that worked as a kind of bank.

Ken Follett: I. The Pillars of the Earth en/and II. World without End

Zo. Nu de laatste 150 bladzijden even lezen!
And now to read the last 150 pages!

zaterdag 1 mei 2010

Pronkrol deel 4 en 5

Sampler part 4 and 5.

Volgende dinsdag is het 4 mei en dan is ons stamlokaal gesloten. Er is die avond dus geen SnB breicafé! Zegt het voort.

Next Tuesday it's May 4 and because that evening memorial services are held all over the country, everything else is closed and so there will be no SnB knitting cafe that night.

Toch hier de volgende aflevering van de pronkrol, anders mocht iedereen ontwenningsverschijnselen krijgen.

Yet here the next instalment of the sampler, otherwise people might get withdrawal symptoms.
Het zijn opnieuw twee patroontjes, die weer bij elkaar horen. Eigenlijk ook bij de vorige serie, want ook nu zijn er weer veel '3 recht samenbrei' steken. Volgende keer, ik beloof het, wordt dat anders.

Again there are two patterns, that belong together. Actually they are again part of the series we had before. Many 'k3tog's again. I promise that will be different next month.

Na de vier toeren recht (twee ribbels) brei je patroon A. Herhaal tot je vijf gaatjes boven elkaar hebt, dus 2 1/2 keer het patroon.

After four garter stitch rows (knit) you knit pattern A. Repeat it until you have don five pattern (lace) rows, which means 2 1/2 repeats of A.

Opnieuw vier pennen recht om de patroontjes te scheiden, dan patroon B: hier zijn alle heengaande toeren patroontoeren. Zowel bij patroon A als bij patroon B worden alle teruggaande toeren averecht gebreid. Vergeet niet de zelfkantsteken recht te breien, zoals eerder.

Again knit four rows to separate the patterns, then continue with pattern B: here all odd rows are lace (pattern) rows. The even rows are purled in pattern A as well as in pattern B.
Don't forget to knit the selfedge stitches like you did before.
An empty square in te pattern is knit, a 'o' is a yarn over and the other symbol is k3tog. I must find a charting programme one day.
Ik zal dit nu maar snel publiceren, want inmiddels heb ik dit bericht drie keer gemaakt: er ging telkens wat mis. Blogger vindt onze computer niet echt leuk, geloof ik!

Now I'll quickly upload this message: by now I've typed it three times and every time something went wrong. Blogger doesn't really like our computer, I think!