Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 29 mei 2012

Druk weekje

Busy week


Nadat ik mijn vorige bericht geschreven had, ging het weer zich steeds normaler (voor de tijd van het jaar) gedragen: het werd eerst voorjaar en een paar dagen later leek het echt zomer! Het was warm en zonnig. We brachten dus veel tijd in de tuin door, want het onkruid, dat zich aangesproken voelde door mijn kritiek toonde, dat het bij deze temperaturen toch werkelijk nog harder groeien kon. We wiedden en schoffelden ons dus de blaren op de vingers en het zweet op de rug. En dan nog wint het onkruid voorlopig... Onze tuin is te groot.

After I wrote last time's message, the weather started to behave more normal (for the time of the year): first it was like spring and after a few days it even was summer here! It was warm and sunny. So we spent a lot of time in the garden, for the weeds wanted to show me something after my criticism: it grew even faster than before in these temperatures. So we weeded till we had blisters on our hands and sweat on our backs. And still, for the moment, the weeds win... Our garden is too big.


We waren niet al te veel thuis. Eerst bezochten we onze dochter in de Achterhoek, om het nieuwe huis nu in bewoonde staat te bekijken. Ze waren een paar dagen eerder definitief verhuisd. We zaten lekker buiten, op het nieuwe terras en hadden een supergezellige dag. We vergaten zelfs, er foto's van te maken.

We weren't often at home. We started with visiting DD to see their new home now it is lived in. They moved a few days before we came. We could sit outside on their new patio and had a great day. We even forgot taking pictures.


Een paar dagen later was de reunie van mijn oude hbs-klas. Hoewel ik niet echt dol ben op dit soort bijeenkomsten besloot ik deze keer te gaan. Helaas waren een aantal oud-klasgenoten geveld door ziekte, of met vakantie, of konden om een andere reden niet aanwezig zijn, maar ruim de helft van de klas was er wel.

A few days later we had a reunion of my old secondary school class. Although I'm not fond of meetings like that I decided to go this time. Unfortunately a number of old classmates had fallen ill or were on holiday or had another reason for not being there, but just over half of them were present.
Hier zijn we met zijn zijn negenen, na het diner. We rekenden uit, dat het precies vijftig jaar geleden was, dat we bij elkaar in de klas zaten. Het was het beste deel van mijn hele schooltijd, hoewel ik maar twee jaar op deze school heb gezeten. We vervolgden onze gesprekken ook nu, of we elkaar altijd waren blijven zien. Blij dat ik gegaan ben. Het was een leuke avond.

Here are the nine of us, after dinner. We remarked, that it was exactly fifty years ago when we were all in the same class. It was the best time of all my study-times, although I was at this school for only two years. We continued our conversation like we had kept seeing each other all the time. Glad I went, it was a nice evening.


Een dag later werd ik verwacht bij een bijeenkomst van wild(e) breiers. In september gaan we de stad Hoorn versieren met wildbreiwerk en een grote groep creatievelingen heeft zich aangemeld om mee te doen. We bekeken onze vorderingen en bedachten nieuwe dingen. Het enthousiasme en de creativiteit waren groot.
Ik had mijn prehistorische wilde beestenbos bijna helemaal af. Er moeten nog blaadjes aan de gaatjesboom komen. Leuk om te doen. (foto hieronder)

A day later I was expected at a meeting of wild knitters. In September we'll have the town of Hoorn full of yarn bombs (wild knitting in Dutch) and a big group of creative people has come forward to take part. We admired our progress and talked about new ideas. The enthusiasm and creativity were huge.
I had nearly finished my prehistoric wild animal forest. The tree still needs some leaves (picture underneath)

Op het breifront: de mystery sokken zijn af. Ze passen en staan goed.

On the knitting front: the mystery socks are done. They fit and look good.
Bij het opruimen vond ik een zakje met kidmohair. Het was vuil en kort. Wel erg zacht. Moest wel erg goed uitgeplozen worden. Kammen en kaarden was geen optie. Alles moest met de hand. Zou het de moeite lonen? Of kon het zo de prullenbak in? Het zakje lag er all een paar jaar. Het zag er niet appetijtelijk uit. Toch maar begonnen af en toe een paar lokjes te ontwarren en in een doos te bewaren.
Even voorzichtig proberen te spinnen: ja, dat zag er toch wel goed uit.
En dan heb je plotseling een hele streng! Na het wassen bleek het ook nog prachtig wit geworden te zijn.

While I was clearing away stuff I found a small bag with kid mohair. It was dirty and short. It was very soft. It had to be picked quite well. Combing and carding wasn't an option: all had to be done by hand. Would it be worth doing? Or could I throw it away? It had been there in its bag for a few years. It didn't look very appealing. Still I tried to loosen a few locks and put them in a box.
When there was enough I carefully tried to spin it. Well, that didn't look so bad.
And then suddenly one has a complete skein! After washing it had become nice and white.
De glans is prachtig! Bij elkaar heb ik 34 gram over en daar zit ca. 120 meter garen op. Niet gek.

The lustre is amazing! Altogether I have 34 grams left and that's 120 meters of yarn. Not bad.
Mijn spintol heeft ook een wedergeboorte gehad: hij wordt weer veel gebruikt. Dit is het enkeldraads garen van een volle tol. Weegt bijna 50 gram. Ik ga het twijnen met een rest op een oude Louet klos. Ja, we waren echt opruiming aan het houden deze week! Dingen moesten weggegooid of gebruikt worden!

My spindle has been revived as well: it has been used a lot the past few days. This is the singles yarn of a full spindle. The yarn weighs almost 50 grams. I'll ply it with yarn that was left on one of my Louet wheel's bobbins. Yes, I really was spring cleaning this week! Things either had to be thrown out or used!
Zaterdag vonden we het tijd om weer eens een dagje in Amsterdam door te brengen. Het weer was mooi. De grachten waren vol met bootjes en dat zag er prachtig uit. We zaten een tijd op een bankje te genieten.

Last Saturday we decided it was time to spend a day in Amsterdam for a change. The weather was nice. The canals were full of little boats which looked lovely. We were sitting on a bench and enjoyed ourselves.
Het kon niet mooier: voor ons, aan de leuning van de brug, had een wilde breier toegeslagen!

It could hardly be better for me: on the railing of the bridge in front of us a 'wild knitter' had attached his or her yarn bomb!


Nog even dit: het gesponnen garen van de vorige keer zal getwijnd gaan worden met de helle groene vezels. Hoewel ook hier de stemmen staakten, besloot ik dit te gebruiken. De lichte kleur zal op zichzelf een mooi resultaat geven, deze helle groene niet. Daarom combineer ik die met de bonte draad. Ik ben benieuwd. Tot nu toe heb ik nog niet al te veel gesponnen. Het weekje was een beetje druk!

Finally: the spun yarn of last time will be plied with the light green fiber. Although as many people voted for both fibers here as well, I decided to use this, because I don't think I'll like it on its own, whereas the greyish fiber will give a pleasing result. Up till now I haven't spun much of it. The week was just a little bit busy!

woensdag 16 mei 2012

Thuis

At home.


We zijn weer thuis en proberen eraan te denken, dat het echt mei is. Het lijkt wel herfst: regen, wind en zo koud! Zelfs spinnen, breien en aanverwante activiteiten lijken er niet zo in te zitten op het moment. Ik wil naar buiten! Het mag dan wel herfstweer zijn, in de tuin is genoeg te doen. Het onkruid snapt niet, dat je in de meiherfst moet ophouden met groeien. Ook fietsen en wandelen is niet zo'n succes met dit weer.

We're back home and try to remember that it really is May. It's like autumn: rain, wind and so cold! Even spinning, knitting and activities like that seem not so popular at the moment. I want to be outside. The weather may be autumnlike, but in the garden there is plenty to be done. The weeds don't understand that they should stop growing in this May-autumn. Cycling and walking aren't nice in this weather, too.


Toch maar spinnen dus. Bij het opruimen (ja, een mens moet toch wat!) vond ik geverfde wol, die ik compleet vergeten was. Het was voor een deel al gesponnen op de Louet en ik was van plan de rest op een tol te spinnen. Ook daarbij was ik een beetje de routine kwijt. het was ook alweer een hele tijd geleden. Ik kaardde de wol en begon de erg korte wol te spinnen. Dat viel nog niet mee, maar geleidelijk kreeg ik de smaak toch weer te pakken.

So I started spinning. While I was doing some housework (yes: a person has to do something sometimes!) I found some dyed wool that I'd completely forgotten. Part of it I'd already spun on my Louet and I planned to spin the rest on a spindle. I lost practice in spindling, because I hadn't done that for quite a long time. I carded the wool and started spinning the very short wool. That wasn't easy, but gradually it went better and better and I started enjoying it again.
Op de Rose was ik deze lont aan het spinnen. Ik kocht dit bij Bart en Francis op de weversmarkt in Hoorn, vorige zomer. Mooie kleurtjes, glibberig materiaal.

On my Rose I was spinning this roving. I bought it from Bart and Francis  on the weavers market in Hoorn last summer. Nice colours, slippery material.
Zo ziet het er gesponnen uit. Enkeldraads.

This is what it looks like when spun. Singles.
Maar waarmee twijn je zo'n draad? Ik wilde het niet met dezelfde draad twijnen, omdat dat me te druk en te spikkelig leek. Het moest meer een effen vezel zijn. In de zak met verrassingen van B&F zaten nog een paar vezeltjes (het was een erg grote zak vol!) en hier zijn twee van de mogelijkheden. Ik vroeg aan de leden van de spingroep, die hier vorige week was, welke hun voorkeur had. De meningen waren ongeveer gelijk verdeeld. Daar heb je wat aan!

But what do you use to ply such a yarn? I didn't want to ply it on itself, because that seemed to me too busy ans 'spotty'. In the huge bag of fibersurprises I bought from B&F were two more possibilities. Here they are. Last week, when the spingroup met here, I asked the members what they thought I should use. Opinions were almost equally in favour of one and the other. That was some help!
Breien doe ik ook nog. Hier de mysterysokken van de maand mei bij de SKA op Ravelry. Ontwerpster is deze keer Rose Hiver.

I'm still knitting, too. Here are the mysterysocks of this month of the SKA on Ravelry. Designer this month is Rose Hiver.
Ik was er net mee begonnen in het breicafé in Medemblik, toen een verslaggeefster van de krant ons kwam interviewen. We waren maar met zijn vijven, want het was vakantie en veel van ons hebben dan oppasdiensten of gaan zelf weg. Een paar dagen later verscheen dit stuk in de krant. Het is duidelijk, dat we heerlijk zitten, daar in de bibliotheek.

I had just begun knitting in the knitting cafe in Medemblik, when a reporter of the local newspaper came and interviewed us. There were only five of us, because it was spring holiday and many of us have children to look after or go away for a short holiday. A few days later this piece appeared in the newspaper. It is clear we enjoy ourselves there, in the library.
Nog een breiseltje.

Another piece of knitting.
 Gelukkig, als we vroeg genoeg opstaan, kunnen we nog wel eens een stukje fietsen. We genieten dan van het fluitekruid, dat overal bloeit.

Fortunately, when we rise early enough, we can go cycling. We enjoy the Queen Ann's lace, that is everywhere.
Is het niet prachtig?

Isn't it amazing?!
En dit ziet er toch weer erg Hollands uit, is het niet: fluitekruid, koetjes, knotwilgen, vlak land...

And this does look Dutch, doesn't it: Queen Ann's lace, cows, willows, flat countryside...
... en even verderop waren ze nog steeds bezig met het koppen van de tulpen. Het was zaterdag, de jeugd had een vrije dag en kon mooi meehelpen bij het nakoppen. Plat op de buik sneden ze de laaggelegen bloemen af, die de kopmachine gemist had.

...and a little further on they were still busy taking off the flowers of the tulips. It was on a Saturday and students were home from school. Now they could help: lying on their bellies they cut off the low flowers that the machines had missed.

donderdag 3 mei 2012

Provence

Na een paar mooie dagen in april volgde weer het gebruikelijke grijze, koude en natte type. We hadden er genoeg van en bespraken een huisje op de camping in de Provence, waar we graag zijn. Vrij onverwacht dus, vandaar mijn vorige mail, die misschien voor sommigen een beetje raadselachtig was.

After a few nice days in April the weather changed back to the usual grey, cold and wet type. We had had enough of that and decided to book a cottage on the campsite in the Provence where we love to be. It was rather unecpected, so for some people my last message here, from the hotel, was a bit enigmatic.


Maar hier een paar foto's, zoals beloofd. Met korte beschrijvingen.

But, as promised, a few pictures here. With short descriptions.
De Mas, waar alle aktiviteiten zich afspelen op de camping. Gewoonlijk de warmste plek op de camping, maar dit jaar was het zelfs hier vrij koud.

The Mas, or the main building, where all activity is on the campsite. Usually the warmest spot of the site, but this year it was pretty cold even here..
Hetzelfde gebouw, uit de verte. Om drie uur verzamelen de boule spelers zich hier. Iedere middag weer. Er is een prachtige boulebaan, maar het pad voor de Mas speelt toch leuker.

The same building from the distance. Each afternoon bouleplayers assemble in front. Three o'clock sharp. There is a perfect boule court, but the path in front of the Mas is nicer.
In deze tijd van het jaar zie je tijdens de wandelingen weer andere dingen dan in september.

In this time of the year we saw during our walks different things than in September.
Prachtige vormen

Beautiful shapes 

Mooie patronen

Beautiful patterns
Vooral van dichtbij

Especially when looking close up

Dappere kleine bloem, maar vergeleken met de maagdenpalm naast ons eigen huis hier in Nederland wel heel groot!

Brave small flower, but compared to the periwinkle next to our house here in the Netherlands it was big!
Het was dan wel koud, maar de klaprozen bloeiden volop

It may have been cold, but the poppies were everywhere.
Nog meer kleine kruipbloemetjes, als je erop stapte rook het heerlijk

More small creeping flowers, when you walked the fragrance of them was great
Boompje vol mossen

Small dead tree, full of mosses 
Mooie kleuren voor een weefsel

Great colours for a weaving
Dichterbij zie je pas hoe mooi ze zijn

Closer up you can see how beautiful they are
We waren te laat voor de kersenbloesem

We were late for the cherry blossom
Sneeuw op de Mont Ventoux. De fietsers fietsen in het dal

Snow on the Mount Ventoux. The cyclists stayed in the valley.
 Verkiezingen in Frankrijk.

Presidential elections in France
 En natuurlijk de markt op maandagochtend

And of course the Monday morning market.
Knoflook

Garlic
Provencaalse stofjes

Provencal cottons
 Die kleuren! De platanen hier lopen net een beetje uit

Those colours! The planes here are just getting green.
En dan is er koffie (cappucino = lekker!)

And then it's time for coffee (cappuccino - nice!)


Tot zover een impressie van ons korte bezoek aan Frankrijk. We zijn inmiddels alweer bijna een week thuis! Hier is het ook koud (minder dan in Franrijk) en nat, maar ach, we doen het er maar mee. Goed weer om te breien, te spinnen, te weven... Volgende keer weer meer daarover. Denk ik.

So far an impression of our short stay in France. We've almost een home for a week now! It's also cold here (although less so than in France) and wet, but well, we'll have to take it as it comes. It's the right weather to knit, spin, weave... More about that a next time. I think.