Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 19 mei 2008

D is voor?D is for...

Deze week verven. In het Engels begint dat ook mooi met een D: dyeing. Na de natuurlijke kleur van het fluitekruid vorige week, stortten we ons deze week op het chemisch verven. Met de spingroep verfden we een ketel wol door er rode en blauwe verf op te strooien, een andere ketel kreeg geel (een bruinig geel, Landscape verf) en rood.

Dyeing this week. In English this starts with D, in Dutch it doesn't. After last week's natural colours of the Queen Anne's Lace we used chemical dyes this time. With our spin group we spacedyed one kettle of wool by randomly sprinkling on red and blue Landscape dye, and another kettle got yellow (a nice browny yellow) and red.


Na het verven zochten Jacqueline en Joke de wol uit, zodat er voor ieder van ons een gelijksoortig gekleurde hoeveelheid wol was. Volgende keer zullen we zien, hoe iedereen de wol heeft verwerkt.


After dyeing Jaqueline and Joke sorted the wool, so that each of us got an equal amount of coloured wool. Next time we'll see how each of us span the wool.


Onze oudste kleindochter Wendy was er om te helpen: zij mocht de catering doen: drankje inschenken, koekje er bij, enz. En natuurlijk vond ze het leuk om te zien welke kleuren we gemaakt hadden. Misschien durft ze volgende keer mee te spinnen?


Our eldest granddaughter Wendy was there to help: she did the catering: drinks, biscuits, etc. And of course she enjoyed seeing the colours. Perhaps she'll dare to spin, too, next time?Na het spoelen en drogen sorteerde ik de rode en de blauwe wol. Ik kaardde de wol in een blauwe en een rode laag. Daarna spon ik het geheel op mijn Rose
After rinsing and drying I sorted the red and blue wool. I carded it in two layers, a red and a blue one. After that I spun it on my Rose.
Inmiddels is de wol ook getwijnd. Daarvan zijn nog geen foto's.
The wool has been plyed, too, now, but there aren't any photos of that yet.

D is ook van dubbel weven. Een geweldige techniek, waar ik ook nodig weer eens wat mee moet doen. Deze vlinders zijn geweven in gelijkzijdig dubbelweefsel, waarbij het patroon met latten is opgenomen. Het patroon kwam uit een boekje met haakpatronen. (Als ik me niet vergis was het 'Hemels Handwerk')

D is also of double weaves. I love that weaving technique and have to make something new in double weave soon. These butterflies were woven in a double weave that is the same on both sides and the pattern was picked up with sticks. The pattern of the angels I found in a book of crochet patterns named 'Heavenly handwork'
Dit is ook een dubbelweefsel, met dezelfde A die ik al eerder liet zien, maar nu in Fins dubbel, dus ongelijkzijdig. Hierbij kunnen lijnen geweven worden.

This is another double weave, with the same A I showed before, but now in Finnweave, which is not the same on both sides. Lines can be woven here.


Dezelfde A, maar nu in damast, alweer met een D dus. Ook hier is het patroon met latten opgenomen. Voor al deze technieken zijn maar vier schachten nodig en deze worden recht ingeregen.

The same A again, but now in damsk, another technique beginning with D. Here also the pattern was picked up with sticks. Only four shafts are needed in all these techniques and a straight threading.


Bij het zoeken naar deze proefjes die ik wilde fotograferen vond ik ook mijn eerste brochélapje. Het patroon kwam uit een boekje met Peruaanse motieven om te borduren.

While I was looking for thes samples I wanted to take pictures of I also found my first sample of brocade. The pattern came from a book with Peruvian motifs to embroider.

In een van mijn vorige blogs schreef ik, dat het werk op de kop werd geweven. Wel, dit is wat je dan ziet. De patroondraadeinden worden eenvoudig afgeknipt. De linnenbinding houdt het patroon op de plaats. Je kunt zien, dat er een nieuwe patroondraad wordt gebruikt, wanneer de afstand van twee vlakken van dezelfde kleur te groot is. Lange flotteringen zijn vaak zichtbaar en dus niet mooi.

I wrote in one of my other posts that the work was woven upside down. Well, here is all that you see. The ends of the pattern threads are just cut off. The plain weave of the background keeps the pattern in their place. You can see, that a new pattern thread is used when the distance of two spots of the same colour is too big. Long floats are often visible and don't look good.

Tenslotte is D voor doekje. Dit is het vaatdoekje van mei, van de Monthly Dishcloth groep.

Finally D is for dishcloth. This is the May 1 cloth of the Monthly dishcloth group. En als we het dan toch nog even over breien hebben dan is hier mijn Mystic Light sjaal. Hij leek erg klein, maar na het opspannen viel dat mee. De sjaal is gebreid van handgesponnen merinowol.

And while we're talking about knitting: Here is my Mystic Light sjawl. It looked a bit small, but after blocking it's not too bad. It was knit with handspun merino.

dinsdag 13 mei 2008

Fluitekruid/Queen Ann's lace (?)

Langs alle wegen was het wit van het fluitekruid, de afgelopen weken. Natuurlijk zag ik er verf in om wol mee te kleuren. Zaterdag moest het er dan toch van komen.
Ik plukte het langs de weg, maar ook in onze tuin stond genoeg.
Along every road here it was white of all the cow parsley (I'm not sure that is the right English name: I've also heard it be called Queen Ann's lace, which I liked) Of course I saw dyestuff growing there to colour my wool. Last Saturday it had to be tried out.
I cut some along the street, but there was also some in our garden.Ieder jaar is dit voor mij het begin van de zomer.

Every year this symbolises the beginning of summer for me.


Dat werd dus knippen, knippen knippen, tot ik alleen heel kleine stukje had. En zere handen.
This meant cut, cut, cut, until I had very small pieces. And hurting hands.

Toen ik uitgeknipt was, had ik 400 gram planten, en omdat ik 200 gram gesponnen wol had kwam dat mooi uit op 200%. De wol was intussen voorgebeitst met 15% aluin.

After I had finished cutting I had 400 grams of plants, and because I wanted to dye 200 grams of handspun wool this was a nice 200%. I had mordanted the wool with 15% alum.

Hier ligt de wol met de geknipte en verpakte planten in het verfbad.

Here is the wool and the cut up plants (in a net) in the dye bath.


Een paar uur later: gele wol!

A few hours later: yellow wool!

C is voor/C is for...

Eindelijk weer tijd om te bloggen. Het warme weer van de laatste dagen maakt, dat de computer weinig aanstaat.
At last time to blog. The warm spring weather means, that the computer isn't switched on so often.


De tuin vraagt veel aandacht en daarbij kwam zaterdag een telefoontje: de buurman had zijn schapen geschoren, en of ik de wol maar even wilde komen halen. De schapen zijn daarom deze week mijn C: Clun Forest schapen.

The garden needs a lot of our attention and added to that I received a phone call last Saturday: Our neighbour's sheep had been shorn, and they'd like it when I'd come over to fetch the fleeces. Therefore the sheep are my C of this week: they are Clun Forest sheep.Natuurlijk nam ik een foto van de schapen, nu ik toch bij de buren was. Zijn ze niet lief?

Of course I took a photo of the sheep, since I was at the neighbour's. Aren't they cute?

Tien grote vachten lagen voor me klaar. Waar laat ik al die wol? Gelukkig heb ik er al een paar weg kunnen geven en morgen gaan we met de spingroep aan het verven. Iedereen mag zijn eigen geverfde wol meenemen. Ik heb al wat wol gespoeld, zodat mijn verfketel morgen niet vol drab ligt.

Ten big fleeces were waiting for me. What to do with all that wool? Fortunately I have been able to give away a few already and tomorrow the spingroup will meet here and we'll dye. Everybody may take home her own dyed wool. I have rinsed some wool, so that my dye kettles won't be full of mud tomorrow.


De C staat ook voor CD: na het kaarden haal ik de wol door het middengat van een CD en gebruik deze dus als een diz. Echt nodig is dat niet, na een paar kaardbeurten, maar ik vind dat het nog makkelijker spint.

Another C is for CD: after carding I use a CD as my diz. It isn't really necessary, but I think it spins easier that way.


Eerder in dit blog heb ik ook al mijn CD-spintol genoemd, dus de CD is hier populair!

Some time ago I already mentioned my CD spindle, so the CD is popular here!

donderdag 8 mei 2008

B is voor beren/B is for bears 2

Gister was ik dus op berenjacht. Met het fototoestel wel te verstaan. De eerste beer is de beer in het mandje, die ik maakte van handgesponnen eendraads wol. Het mandje is ook handgesponnen en gemaakt naar aanleiding van een artikel in Spin Off. Beer en mandje staan op een quilt blok, dat ik wilde uitproberen. Het is bij dat ene blok gebleven in deze quilttechniek.

Yesterday I went bear hunting. With my camera, that is. The first bear is my bear in the basket, which I made of handspun singles. The basket is handspun as well and made after the instructions in a Spin Off article. Bear and basket are always on their own quilt block, in a technique I wanted to try out. It wasn't exactly my technique, so I made just this one block.

Dan was er Winnie the Pooh. Zoals ik al eerder schreef houd ik van alfabetten. Winnie borduurde ik in kruissteek. Het hele alfabet heb ik (nog) niet afgemaakt, omdat er wel heel veel kruisjes van een kleur in iedere letter voorkwamen. Misschien doe ik dat nog eens.

Then there was Winnie the Pooh. As I wrote before I like alphabets. I embroidred Winnie in cross stitch. I didn't do the whole alphabet, because there were so many stitches of one colour in each letter, that it was a little boring. Perhaps I'll do the remaining letters one day.

Mijn moeder had ook een zwak voor beren. Op een stoel in haar kamer zaten deze beren. Ik erfde ze. De oude beer was het beertje, waarmee ze als kind speelde en is nu bijna honderd jaar oud.

My mother also liked bears. On a chair in her room were always these bears. I inherited them. The old bear was the bear she played with as a child and is almost a hundred years old now.


En tenslotte een geweven beer, met zijn vriendjes kat en hond. Deze beer is geweven in een van mijn favoriete weeftechnieken: broché.

And last but not least a woven bear with his friends dog and cat. This bear was woven in one of my favorite weaving techniques: brocade.

Deze lapjes waren bedoeld voor een kleine quilt, maar ik heb er inmiddels zoveel weggegeven, dat het wel kaarten zullen worden. Ze zijn geweven met naaigaren, 20 dr/cm, de patrooninslag is geweven met een draadje DMC splijtgaren. Na het weven borduurde ik de stiksteekjes om en in het patroon met de hand en een draadje splijtgaren.
These little pieces were meant for a small quilt, but I gave away so many by now, that they will be made into cards. They were woven with sewing yarn, 50 epi, pattern weft was 1 ply of DMC embroidery cotton. After weaving I embroidered the stitches surrounding the pattern with one ply of embroidery cotton.

Broché was ooit een techniek, die veel gebruikt werd voor meubelstoffen. De patrooninslag liep dan over de hele breedte van het weefsel. Het geheel was veel grover dan wat ik hier laat zien.

Brocade was once often used for upholstery materials. The pattern weft went from selvedge to selvedge. The whole was much coarser than what I show here.

De techniek is heel eenvoudig: Op een rechte inrijg (1-2-3-4) wordt linnenbinding geweven. Na iedere volledige linnenbinding (=2 inslagen, nl. 1-3 en 2-4) volgt een patrooninslag. Hiervoor worden drie scheringdraden omhooggebracht. (2-3-4) Volgens een telpatroon (bijv. een kruissteekpatroon) worden vervolgens gekleurde draden (losse draden) ingelegd. (Bijv. drie groepjes rood, twee groen, vijf geel enz.) Het patroon wordt dus geweven met de onderkant boven! De achtergrond liet ik vrij van patrooninslagen, maar natuurlijk kan ook die opgevuld worden. Alle scheringdraden worden dan gelijk gebruikt, zodat geen spanningsverschillen optreden. Dat kan bij mijn methode wel voorkomen.

Na de patrooninslag volgden weer twee linneninslagen, dan een tweede, zelfde patrooninslag en weer twee linnenslagen. Hierna volgde een nieuwe patrooninslag, een volgend ruitje in het kruissteekpatroon dus. Een patrooneenheid bestaat dus uit vier scheringdraden, twee patrooninslagen en vier linnenbindinginslagen. Dit moet een vierkant vormen.

The technique is very simple: on a straight threading (1-2-3-4) plain weave is woven. After two shots of plain weave (1-3 followed by 2-4) a pattern weft follows. For this three warp ends are raised. (2-3-4) According to a pattern (e.g. a cross stitch pattern) coloured threads (loose threads) are laid in. (e.g. three groups red, two green, five yellow, etc.) The pattern is woven upside down! I didn't use pattern weft in the background, but of course that can be done. All ends will be used the same then, so that no difference in tension occurs. That may happen in my method.

After the pattern shot two plain weave shots follow. And then the same pattern shot is woven. After the next two plain weave shots a new pattern shot is woven. One unit of this technique has four warp ends, two pattern wefts and four plain weave wefts. All this should weave square.

Toen ik deze techniek voor het eerst gebruikte gebruikte ik geen omtreklijnen. Dat was vaak ook geen bezwaar. Maar vaak wilde ik toch wat details aanbrengen. Daarom borduurde ik de omtreklijntjes later om het motief heen met stiksteken.

When I first used this technique I didn´t use the surrounding lines. Often this didn´t matter. But many times I wanted to add some detail. Then I embroidered lines with backstitches.

Om dat te kunnen doen is het handig, om de schering in te rijgen met vier draden door een rietopening. Zo ontstaan openingen, die meestal ongewenst zijn, maar nu heel prettig aangeven waar geborduurd moet worden.

To be able to do that it is wise to thread the warp with four ends (of one unit) through one reed opening. In this way openings appear in the weaving, which are unwanted most of the time in other wefts, but show nicely here where the backstitches begin and end.

Deze techniek geeft volledige vrijheid om patronen te weven. Ieder ontwerp kan zo geweven worden: maak er een telpatroon van, zorg dat je minstens evenveel eenheden als ruitjes hebt (dus vier keer zoveel draden in de schering) en je kunt het weven. Het gaat vele malen sneller dan borduren!

This technique gives complete freedom to weave patterns. Every design can be woven like this: make a cross stitch pattern of it by putting squares over the design, take care to have as many units as there are squares in the design (so four times as many ends as squares) and you can weave it. It is much faster than embroidering!

maandag 5 mei 2008

B is voor.../B is for...1

Buiten Breien.
Het weer was zo heerlijk, dat ik buiten aan mijn vaatdoekje-van-de-maand heb zitten breien.
Knitting outside.
The weater was so lovely, that I've been knitting my dishcloth-of-the-month outside in the sun. Natuurlijk is de B ook van Blog. Daar hoef ik geen foto van te maken.
Hier komt ook weer mijn oude probleem boven: omdat ik dit blog tweetalig wil houden, klopt de letter vaak niet. Zie hierboven: 'Knitting outside' heeft nergens een B. En 'tweetalig heeft geen B, 'Bilingual' wel.
Of Course B is also for Blog. No need for a photo here.
Here my old problem comes back: because I want this blog to be Bilingual, the letter very often is not right. See above: there is no B in the English 'Knitting outside', there are two in Dutch! 'Bilingual has a B, 'Tweetalig' niet.
Maar de B heeft nog wel dingen, die in beide talen met deze letter beginnen. Zo zijn daar Boeken.
Die kosten ongeveer net zo veel of meer tijd dan bloggen. Nog steeds ben ik verslaafd aan de boeken van Robin Hobb. Ze zijn eenvoudig niet weg te leggen. Gister heb ik niet alleen in de zon zitten breien, maar ook het eerste deel van een (voor mij)nieuwe serie van deze schrijfster uitgelezen: Het magische schip, van de Boeken van de levende schepen. Eerst dacht ik, dat ik de eerste serie mooier en spannender vond, maar ook dit was weer zo boeiend, dat ik vanmiddag het volgende deel moet gaan halen, vrees ik.
But B does have a few things that start with the same letter in both languages Like Books.
They take about as much or more time than blogging. I'm still addicted to the books written by Robin Hobb. They can't be put down. Yesterday I didn't only knit in the sun, I also finished reading the first part of the new (to me) series by this author: Ship of Magic of the series The Liveship Traders. At first I thought the first series was better but after a while this was again so good, that I fear I´ll have to go and get the next part this afternoon.
Ik heb ook veel textielboeken. Hier twee over alfabetten. Eigenlijk zijn ze bedoeld om in kruissteek uitgevoerd te worden, dat doe ik ook zo nu en dan, maar ook bij het weven hebben ze me al goede diensten bewezen.
I have many books on textile, too. Here are two books on alphabets. Actually they are meant to be embroidered in cross stitch, which I do now and then, but also in weaving I´ve used them a lot.

Bollenveld, vlak bij ons huis. Hoe Hollands!

Bulbs, a field quite near to our house. How very Dutch!


Maar dit is waar ik toch voor kies: Beren.

Deze foto is bijna veertig jaar oud en toont onze Baby-zoon, een paar weken oud, met de beer die ik voor hem maakte. Foto's waren nog zwart-wit in die dagen en er moest een zeiltje onder de baby, want de luiers waren van katoen en groot en vaak nat....

But this is what I'll choose: Bears.

This photo is nearly fourty years old and shows our Baby-Boy, a few weeks old, with the bear I made for him. Photos were Black-and-white in these days, a plastic mat was needed under the baby, because diapers were made of cotton, very big and often wet....
Volgende keer nog iets meer over beren.

Next time a little more on bears.