Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zondag 6 maart 2016

Bezoek

Op 10 februari was het weer zo ver: de spingroep kwam bij elkaar. Deze keer onder het toeziend oog van enkele van onze (wilde) fazanten, die zo nu en dan door het raam kwamen kijken. Ze moeten zich afgevraagd hebben waar al dat geluid toch vandaan kwam.

On February 10 our spingroup met again, as usual on the second Wednesday of each month. This time our (wild) pheasants came to have a look through the window now and then (they must have wondered were that noise came from)
Ondanks dat een aantal leden van de groep hadden afgezegd, bleven de dames met hun wielen maar binnenkomen.

Although a number of members had sent a message that they couldn't come the ladies and their wheels kept coming.
Er werd druk gesponnen onder het praten (of moet het zijn: gepraat onder het spinnen?)

Lots of talking whist spinning (or should it be lots of spinning whist talking?)
Er was nauwelijks genoeg ruimte voor mijn zwaaiende arm bij het Navaho twijnen

There was hardly room for my swinging arm while I was Navaho plying
We bewonderden elkaars werk

We admired everyone's work
We dronken thee

We had a cup of tea
Maar plotseling....

But suddenly...
...was de kamer leeg en de wielen zowel als de thee verlaten.

...the room was empty and wheels as well as tea left behind.
Er moest een groepsfoto komen

We had to have a group picture
En nog een, met spinnewiel en - tol

And another one with spinning wheel and spindle
Zoiets mag niet te lang duren: weer snel aan het werk!

Things like that should last too long: at work again!

Geen opmerkingen: