Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

vrijdag 18 maart 2016

Het duurde even...

It took a while...

maar dan heb je een quilt

but then you've got a quilt.

12.5 jaar geleden trouwde onze dochter Annette met haar Taco. Reden voor een feest, dachten ze. De schrik sloeg me om het hart. Op hun trouwdag vroeg ik alle dag- zowel als receptiegasten een lapje te versieren, waarvan ik dan een quilt zou maken. Tot september vorig jaar, hun 12-jarige trouwdag, stond een doosje op mijn bureau, gevuld met die lapjes.

12.5 years ago our daughter Annette married her Taco. Good reason for a party they thought. I panicked. On their wedding day I asked all guests to draw something on a piece of cotton. I was going to make these into a quilt. Until september last year a box, filled with those pieces, was on my desk.

Er moest dus gewerkt worden.

Some work had to be done.
Ik zocht een vrolijk gekleurd lapje voor ieder vierkantje en voor de rechthoekjes die de receptiegasten hadden gemaakt.en naaide steeds een combinatie vierkant-rechthoek met hun omringende lapjes aan elkaar. Die combinaties legde ik eerst maar eens uit op mijn bureau, waarop ze zo lang al hadden gestaan.

I found a merry piece of cotton to put around each square and rectangle and sewed one of each together. these rectangles I laid out on the desk on which they had stood for such a long time.
Ik liep er eens omheen, ging weg, keek later weer, veranderde wat, kortom: er moest worden gebroed. Tenslotte naaide ik lange stroken.

I walked around the desk, went away, looked again later, changed something, in short: it had to stew for a while. Finally I sewed thes rectangles into long strips.
Toen de strips aan elkaar genaaid waren, was de top af.

When the strips had been sewn together, the top was finished.

De tijd ging zo snel, dat ik vervolgens vergat foto's te maken. Er moest een vulling gekocht worden en stof voor een achterkant. De 'sandwich' moest gemaakt worden, alles doorgestikt een ophangsysteem aan de achterkant aangebracht en tenslotte een rand rondom. Welke kleur moest dat randje hebben? Blauw, net als de achterkant? Dagenlang lag de nu bijna 'affe' quilt in mijn beeld, met een blauw lapje, dat ik voor het randje wilde gebruiken.
Toch maar niet: het werd een ander lapje. Dat beviel beter en zo kon ik het geheel afmaken.

Time went so fast that I forgot to take any more pictures. A filling had to be bought, as well as a backing. The 'sandwich' had to be made and finally an edging chosen. Which colour should the latter be? Blue, like the backing? For days the now almost reay quilt was lying there with a blue cotton I wanted to use. it didn't please me, so I chose something else. That looked better and so I could finish this project.
De dag van het feest brak aan. Bij ons maken de buren een erepoort voor een bruidspaar, in de woonplaats van Annette en taco maken de buren 'het erf mooi'. De pergola was versierd met slingers en balonnen

The day of the party arrived. Where we live the neighbours make a 'gate of honour' but where Annette live the neighbours get together to make the whole yard 'pretty'. The pergola got streames and balloons
en er stonden potten met kerstbomen (met meer slingers en ballonnen) langs het pad naar de voordeur.

and pots with christmas trees (with more streamers and baloons) stood along the path to the front door.
Hier overhandig ik de deken op het feest. Veel van de aanwezigen van 12.5 jaar geleden konden nu hun werk terugzien

Here I present the quilt at the party. Many of the peoplepresent 12.5 years ago were present now and cold admire their own work.
 De volgende dag was er genoeg rust om alles grondig te bekijken

The following day there was enough time to look at it all in peace.
 En om te poseren

And to pose for the picture.
Dat wilde kleindochter Emmeke ook. Zij kon dat echt wel alleen!

Granddaughter Emmeke wanted to do that as well. And she could do that all by herself!

Het was veel werk in een toch nog korte tijd, maar het was het waard en ik ben tevreden met het resultaat. Nu heb ik dan weer tijd en rust voor nieuwe projecten.

It was a lot of work in a short time, but ir was worth it and I'm pleased with the result. Now I've got time a peace for new projects.

Nog eens de paaseierenlont

The Easter egg roving again

Gisteravond was er weefkring en daar waren, zoals gewoonlijk, ook een heel aantal spinsters. Tot mijn schrik vertelden de meesten, dat ze hun geverfde lont door de kaardmolen gejaagd hadden. De resultaten vielen in de meeste gevallen tegen.

Last night the weavers guild metand as usual a number of spinsters  was there, too. I was shocked to hear, that many of them told me that they had put their dyed roving through the carding mill. In most cases the results didn't please them.

Dat verbaasde me niet: de wol was een superfijne merino, waarvan de vezels breken wanneer ze met geweld gekaard worden. Het spinnen wordt daar alleen moeilijker door. En alle korte stukjes die dan in de wol zitten, komen later als pilletjes terug. Zonde van de wol, zonde van het werk.

I was not surprised. The wool we dyed was a superfine merino, whose fibers break when you put them through the carder before opening it up. It makes spinning a lot harder and all the short bits that are iht wool afterwards come back later as pills. Such a shame - waste of wool and time.

Door het verven is de wol meer samengepakt. Om goed te kunnen spinnen moet deze geopend worden. Voor de duidelijkheid hier even een stripverhaal.

Dyeing makes the wool pack together. To be able to spin it easily it has to be opened. I made a photo story.
Iedereen had een lont van ca. 20 gram, ongeveer 95 cm. lang. Hier heb ik de bovenste helft van mijn lont zijwaarts wat uitgetrokken. Onder zit de wol nog in elkaar. Breedte van de uitgetrokken wol is 12 cm,, voor het uittrekken was dat 5 cm.

Everyone had a piece of about 20 grams, 95 cm long. In the picture I have spread the wool on top sideways, the other half is still packed together. Spread out: width 12 cm, before it was 5 cm.
 Hier is de hele lont zijwaarts uitgespreid.

Here the whole roving is spread out
 Als je op de vorige foto goed kijkt, zie je een klein lontje wat los aan de zijkant/onderkant. Dat trok ik van de rest af (in de lengte deze keer dus)

When you look at the picture before this you see a little roving at the bottom. I pulled that of. Lengthwise this time.
Dat kleine lontje trok ik in de lengte uit, dat leverde ongeveer 2,5 meter op.

That little bit I pulled out lengthwise, which gave me about 2.5 meters.
Detail van de spinklare wol.

Detail of the wool, ready to spin.maandag 14 maart 2016

Kleurig

Colourful

Omdat de eieren te goed verstopt waren, gebruikten we afgelopen woensdagmiddag de paaseierenverf om wol een kleurtje te geven.

Because the eggs had been hidden too well we used the easter egg dye to dye wol last Wednesdayafternoon.

Verf en dakgoot stonden al klaar toen iedereen binnenkwam. Onder grote belangstelling gaf ik een demonstratie van wat de bedoeling was.

Dye and gutter were waiting when everybody came in. All were watching when I demonstrated what they had to do. 
Al heel vaak had ik verteld, dat dit soort verven heel eenvoudig was en leuk om te doen: de meesten hadden de drempel nog niet over gedurfd.
Huishoudplastic wordt met knijpers aan de dakgoot vastgezet.

Although I told very often how easy this way of dyeing is and how much fun it is, most had not yet dared to start.
With pegs the plastic is attached to the gutter
Met sponsjes wordt de verf aangebracht

The dye is applied with little sponges

Van een vriendin uit Amerika had ik ooit verf gekregen in de vorm van paashaasjes. Die moest nu ook uitgeprobeerd worden. De arme Flappies losten snel op.

A frend of mine from America had brought me dye in the shape of Easter bunnies. They soon disappeared in the boiling water.
Ook de stoompan stond klaar. Hier liggen de eerste producten er in.

The steamer was waiting as well. Here the first three products are in it.
Wie is er n?u aan de beurt

Who's next?
Actiefoto

Work in progress
Een beetje meer kleur nog

A little more colour

De volgende dag stuurde Hilje me haar resultaat op, gespoeld en gedroogd.

The following day Hilje sent me her result, rinsed and dried.
De stomer raakte vol, met twee lagen rolletjes

The steamer was filled with two layers of rolled and dyed fiber.
Simone zette haar kleurig sliertje op Facebook

Simone showed her wool on Facebook
Met een paar overgebleven tabletjes (blauw, oranje en geel) verfde ik de volgende dag wat overgebleven wol en twee zijden zakdoekjes. Op mijn tolletje begon ik de wol te spinnen en trok een dunne lont van een van de lagen van een zakdoekje.

The following day I dyed some leftover wool and two silk hankies with a few dye tablets that hadn't been used (blue, orange and yellow) I started spinning the wool on my spindle and pulled out a roving of one of the silk layers.

Tenslotte wil ik Ella hartelijk bedanken: zij maakte de meeste foto's.

Finally I want to thak Ella for taking most of the pictures.


zondag 6 maart 2016

Bezoek

Op 10 februari was het weer zo ver: de spingroep kwam bij elkaar. Deze keer onder het toeziend oog van enkele van onze (wilde) fazanten, die zo nu en dan door het raam kwamen kijken. Ze moeten zich afgevraagd hebben waar al dat geluid toch vandaan kwam.

On February 10 our spingroup met again, as usual on the second Wednesday of each month. This time our (wild) pheasants came to have a look through the window now and then (they must have wondered were that noise came from)
Ondanks dat een aantal leden van de groep hadden afgezegd, bleven de dames met hun wielen maar binnenkomen.

Although a number of members had sent a message that they couldn't come the ladies and their wheels kept coming.
Er werd druk gesponnen onder het praten (of moet het zijn: gepraat onder het spinnen?)

Lots of talking whist spinning (or should it be lots of spinning whist talking?)
Er was nauwelijks genoeg ruimte voor mijn zwaaiende arm bij het Navaho twijnen

There was hardly room for my swinging arm while I was Navaho plying
We bewonderden elkaars werk

We admired everyone's work
We dronken thee

We had a cup of tea
Maar plotseling....

But suddenly...
...was de kamer leeg en de wielen zowel als de thee verlaten.

...the room was empty and wheels as well as tea left behind.
Er moest een groepsfoto komen

We had to have a group picture
En nog een, met spinnewiel en - tol

And another one with spinning wheel and spindle
Zoiets mag niet te lang duren: weer snel aan het werk!

Things like that should last too long: at work again!