Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zaterdag 10 mei 2014

Ontwerpgeheimen

Design secrets

Op 1 mei schreef ik over mijn plannen om een bepaald ontwerp verschillende malen en in verschillende technieken uit te voeren.
In 1987 deed ik dat al eens, maar nu ben ik op andere manieren bezig met spinnen, weven, breien enz.

On May 1 I wrote about my plans to work out one design in different ways and techniques. 
I did that in 1987, but now I work in different ways in spinning, weaving, knitting, etc.

Ik had het voorgesteld aan de spingroep, tijdens de laatste bijeenkomst. Zodra ze vertrokken waren, ging ik op zoek naar een goed ontwerp.

I had introduced my idea in our spingroup meeting in April. As soon as they'd left I went to find a design.

Natuurlijk had ik ook iets nieuws kunnen tekenen, maar ik bladerde door mijn map met oude 'ontwerpen' en keek nog eens goed naar de allereerste tekening, die ik maakte tijdens de cursus waarover ik al eerder schreef. Het was maar simpel, maar ik zag er mogelijkheden in.

Of course I could have drawn something new, but I was leafing through my old drawings and saw the very first ´design´ I made during the course I wrote about earlier and saw some possibilities.

Opdracht was: teken een aantal horizontale en vertickale lijnen, evenwijdig aan elkaar en op gelijke afstanden. Voor mijn ogen zie ik dan gelijk het woord 'ruitjesblaadje' verschijnen. Maar goed, ik was gehoorzaam en tekende mijn eigen ruitjesblaadje.

The assignment was to draw a number of vertical and horizontal lines, parallel to each other and in equal distances from each other. Immediately I had the notion of 'squared paper' in my mind. But well, one aims to please and I drew my own squared paper.

 Nu moesten we een aantal lijnen of lijnstukken overtrekken en de rest uitgummen. Het resultaat was ons ontwerp!

Now we had to make a few lines or pieces of lines thicker and rub out the rest. The result was our 'design'.

 Dat ontwerp kon je vervolgens kantelen, spiegelen, schakelen of wat verder nog bij je opkomt.

You could mirror, flip, repeat this design or whatever else you migt fancy

Wat deed ik hier nu mee op mijn weefgetouw?
Ik was in december al bezig met het weven van zakjes in Double Two-tie Unit Weave, en was daar nog steeds gefascineerd van. Dat werd dus mijn eerste plan: ik ging een sjaal weven in die techniek en gebruikte dit ontwerp als een blokpatroon. Mijn Megado was in gebruik voor iets anders (ook DTTUW) dus het moest op mijn tafelgetouw. Dat had twaalf schachten. Als de bindschachten 1 en 2 daarvan werden afgetrokken, bleven er 10 schachten over voor de blokken. Ieder blok had twee patroonschachten nodig (twee bindschachten en twee patroonschachten: vandaar double two-tie) dus ik kon vijf blokken weven.

What did I do on my loom? In December I was busy weaving DTTUW-bags and I was still fascinated by this technique. This would be the first plan: I was going to weave a scarf in DTTUW. My Megado was in use (also with a DTTUW), so I had to use my table loom. That has twelve shafts. For the ties I needed shaft 1 and 2, so 10 patternshafts remained. Every block needed two tie and two patternshafts (hence double two-tie), so I could make 5 blocks.

Het ontwerp telde zes vertikale kolommen, dus er zouden ook zes blokken gemaakt moeten worden. Geen nood: de derde kolom van rechts kon weggepoetst worden (foto 2).

The design had six vertical columns, so I had to weave six blocks. No problem: I rubbed out the third column from the right (second picture)

Toen was het een kwestie van invullen/Then I just had to fill in the threading
Blok A/Block A: 1-3-2-4
Blok B/Block B: 1-5-2-6
Blok C/Block C: 1-7-2-8
Blok D/Block D: 1-9-2-10
Blok E/BlockE: 1-11-2-12

Een rechte inrijg dus, met een bindschacht tussen iedere patroonschacht.

A straight draw, with a tie up shaft between every pattern shaft.

Maar ik wilde een spits, dus na schacht twaalf ging ik weer naar beneden. Die ene schacht twaalf moest even samen moest doen met het volgende blok, en ik keerde om met (12)-2-11-1 en zo verder. Als je bij schacht 1 bent aangekomen, ga je weer omhoog. Enz. Mijn sjaal kreeg drie zulke spitsen.

But I wanted a pointed twill threading, so after shaft 12 I went down again. That last shaft 12 had to be the start of the downward path and I turned with (12)-2-11-1 etc. When you are back at shaft 1, you go up again. etc. My scarf had three points.

Tot zo ver de rijging. Nu de trapwijze. Op een handbediend tafelgetouw moet je even goed weten, wat je bij iedere inslag moet doen. Ook de inslagen gaan in blokken van vier.
De bindschachten volgen steeds het vaste patroon van 1-2-2-1. Alleen op een keerpunt wordt soms eenmaal 1 geweven, en daarna gaat de inslag weer naar 2.
Als je nu een keper naar rechts wilt weven, volgt tweemaal de oneven schacht van een blok, daarna tweemaal de oneven schacht. Je krijgt dan: 1-3-2-3-2-4-1-4. Ieder blok waar de keper naar rechts moet gaan krijgt deze zelfde volgorde, natuurlijk met de betreffende even of oneven schacht ervoor in de plaats.
Bij een keper naar links komt eerst tweemaal de even patroonschacht, gevolgd door tweemaal de oneven patroonschacht: 1-4-2-4-2-3-1-3

This was the threading. Now the treadling. On a tableloom you have to know quite well witch handles to use for every weft. 
The weft also works  in blocks of four.  The ties follow the set pattern of 1-2-2-1. Only when the pointed twill turns back, shaft 1 is only used once.
When the twill line in a block has to go to the right the ties are followed by using the odd patternshaft twice, and then the even pattern shaft twice: 1-3-2-3-2-4-1-4. Every block where the twill line leans to the right gets this order, of course with the pattern shafts of that block.
For a left leaning twill the even pattern shaft is used twice, followed by the odd pattern shaft: 1-4-2-4-2-3-1-3

Voor iedereen die hier allemaal niets van snapt, maar toch dit patroon wil weven, een rapport van het weefsel.

For everybody who thinks this is clear as mud, but would love to have this pattern: here it is:
Inmiddels heb ik een derde sjaal geweven, maar daarover een volgende keer meer.

By now I have woven a third scarf, but more about that another time.

2 opmerkingen:

Anita Birdy zei

Mooi ontwerp, Annie. Ben benieuwd naar de sjaal in dit ontwerp. Heb je daar ook een foto van?

groetjes,

Anita.

Annie zei

Anita: Foto van beide sjaals staan in mijn bericht van 1 mei: Weefdrukte. Allebei geweven volgens ditzelfde ontwerp, maar met andere wol.